All Nepal online radios

Radio Namaste Nepal
Online radio

Radio Namaste Nepal

प्रद�श� साथ� भा� मिल�र ��ल��� य� प��मा यहाँ हरु ला� स्व�त � मन�र��न �� ला�ि हाम�ला� सम्पर्� �र्नु ह�ला �स्�ा�प Namaste.nepal79

Radios Nacionales

Radio Annapurna
Online radio

Radio Annapurna

Welcome to Radio Annapurna FM 93.4 MHz. The radio Broadcasts from the beautiful place of the world : POKHARA Pokhara is the beautiful place here in Nepal with plenty of splendid Himalayas, Lakes, Caves etc. The Annapurna himalayan range & The Annapurna trekking route are the most famous & must visited adventure by the tourist of every corner from the world. And Radio Annapurna 93.4 MHz broadcasts here 19 hours daily 05 am till midnight, reaching 3 million people in the western region of Nepal.

Radios Nacionales

Radio Andhikhola
Online radio

Radio Andhikhola

�ँध���ला स��ार सह�ार� स�स्था लिमि��ड सह�ार� म�ल्य मान्यता र सिद्धान्त �नुसार स�्�ालन हुन� �र� सह�ार� ऐन २०४८ �न्र्त�त स्थापित स�्�ार सह�ार� स�स्था ह� । यस�� �प�ारि� समुद्द्या�न २०६४ साल म�सिर ६ �त� भ� यस �न्र्त�त र�डिय� �ँध���ला १०५.४ म��ाहर्� स�्�ालन भ� �ए�� � । राष्�्रम� शि�्षा र ��तना�� ह�सियतल� विशिष्� प्रतिष्ठा �र्�न �र्न सफल स्या�्�ाबास�हरु�� र �िल्लामा स��ार �्ष�त्रमा �ार्य �र्न� �ुन� पनि �ल��्�्र�नि� मिडिया स्थापित नभए�� �वस्थामा स्या�्�ा�� मध्यवर्त� �्ष�त्र वालि� न�रपालि�ा र यस�� स�र�फ�र�मा बस्न� विभिन्न बर्�, धर्म, समुदाय, �ात�ाति र �स्थासँ� सम्बद्ध ब्य�्तिहरु�� सामुहि� �र्थि� ल�ान� र प्रयासमा �ँध���ला स��ार सह�ार� स�स्था लिमि��ड�� �न्म भए�� ह� ।

Radios Nacionales

Times FM
Online radio

Times FM

TIMES FM 90.6 MHz is one of the leading FM station in Kathmandu Valley operated by Valley FM Pvt. Ltd. located at Chabahil Ganesthan, Kathmandu at the Height of 1368 meter which is comparatively higher than other stations. TIMES FM 90.6 MHz is inclined towards the variety and diversified FM program production. It generally produces the program which is currently in demand by the FM listeners through the wide concept of programming. TIMES FM 90.6 MHz posses the resources and all the credentials to respond to its listeners need.

Radios Temáticas

Star FM Ktm
Online radio

Star FM Ktm

Star Fm Pvt. Ltd is one of the renowned companies which exist in the Nepalese market since a decade. Proud to say that star fm is broadcasting through its own channel 95.2 Mhz from seven years. About seven years of experience really counts. Since, from the initial phase of establishment we are succeeding to stay in the heart of the listeners and the entire valuable clients. We are delivering entertainment programs and news every hour.

Radios Nacionales

Solu FM
Online radio

Solu FM

In the mountainous and hilly part of Nepal the district of Solukhumbu is situated. The district is highly famed by tourism as Mt. Everest, the worldâ??s highest mountain, is located here. The district has yet not been connected by road but around half a dozen domestic airlines have been providing regular flight service daily from Kathmandu to Lukla and Phaplu. That is, when the weather permits it.

Radios Nacionales

RadioSagar
Online radio

RadioSagar

RadioSagar is truly Nepali online radio. Its a completely noncommercial online radio. Main goal of RadioSagar is to connect Nepalese people with Nepali music, literature, culture etc wherever we are....

Radios Nacionales

Radio Prakriti
Online radio

Radio Prakriti

न�पाल प्रा��ति� श्र�त�� �पार भण्डार भए�� द�श ह� । प्र��ति�� द�न�� रुपमा न�पाल�� मध्यपश्�िमा�्�ल वि�ास �्ष�त्र प्रा��ति� श्र�त �ल , ���ल र �मिन�� �पार भण्डार भए�� �्ष�त्र ह� । तर यस �्ष�त्र�� प्रा��ति श्र�त�� समु�ित र दि�� व्यवस्थापन तथा �पय�� हुन नस�्दा प्र��ति�� द�न प्रा��ति� श्र�त त्यस� ��र ��रह��� � भन� यस �्ष�त्र�ा �नताहरु सद�व �भाव� �भावमा पिल्स�नु परिरह��� � ।प्रा��ति� श्र�त�� भण्डार यस �्ष�त्र�� व�हत्तर स�भावनाहरु ह� भन� �रिव� , सामा�ि� विभ�द, �ुर�त�, वि�ासमा �समानता र श��्षि� प�य���पन �दि यस �्ष�त्र�ा �ुन�तिहरु ह्ुन् । वि�तमा भए�ा ठ�ला ठ�ला रा�निति� परिवर्तनमा यस �्ष�त्र�ा �नताल� स��ालन �र��ा रा�निति तथा सामा�ि� �न्द�लनमा ठ�ल� य��दान रह��� �

Radios Nacionales

Radio Jaljala
Online radio

Radio Jaljala

वर्तमान दुनियाल� स��नाला� �्�ान र श�्ति�� श्र�त�ा रुपमा स्व��ार �र��� � । य� �वस्थामा समुदायल� �फ्न� �न्नत� र �धि�ार स�र�्षण�ा ला�ि स��ना तथा सा�ारर माध्यम�� �पय�� �र्नु �हिल��� �निवार्य �वश्यता हुन पु���� � । हाम्र� �स्त� न्य�न �यस्तर भए�� यातायात तथा विद्युत सा�ालल� न��ए�ा �्रामिण वस्त� ��लिभि�न �नला�न र पत्रपत्रि�ा�� पहुँ�भन्दा बाहिर�ा समुदाय�ा ला�ि र�डिय� न� सब�भन्दा सश�्त र प्रभाव�ार� सा�ारमाध्यम ह� ।

Radios Nacionales