Radios Habladas

Radio Jaljala
Radio online

Radio Jaljala

वर्तमान दुनियाल� स��नाला� �्�ान र श�्ति�� श्र�त�ा रुपमा स्व��ार �र��� � । य� �वस्थामा समुदायल� �फ्न� �न्नत� र �धि�ार स�र�्षण�ा ला�ि स��ना तथा सा�ारर माध्यम�� �पय�� �र्नु �हिल��� �निवार्य �वश्यता हुन पु���� � । हाम्र� �स्त� न्य�न �यस्तर भए�� यातायात तथा विद्युत सा�ालल� न��ए�ा �्रामिण वस्त� ��लिभि�न �नला�न र पत्रपत्रि�ा�� पहुँ�भन्दा बाहिर�ा समुदाय�ा ला�ि र�डिय� न� सब�भन्दा सश�्त र प्रभाव�ार� सा�ारमाध्यम ह� ।

Radios Nacionales

Radio Annapurna
Radio online

Radio Annapurna

Welcome to Radio Annapurna FM 93.4 MHz. The radio Broadcasts from the beautiful place of the world : POKHARA Pokhara is the beautiful place here in Nepal with plenty of splendid Himalayas, Lakes, Caves etc. The Annapurna himalayan range & The Annapurna trekking route are the most famous & must visited adventure by the tourist of every corner from the world. And Radio Annapurna 93.4 MHz broadcasts here 19 hours daily 05 am till midnight, reaching 3 million people in the western region of Nepal.

Radios Nacionales

Kalinchowk fm
Radio online

Kalinchowk fm

शिरमा ��रिश��र हिमाल, �ा�मा तामा��श� नद� र भिम�श्वर मन्दिर तथा �ालि�्��� मन्दिर�ा साथमा �स��्य प्रा��ति� सम्पदा विभिन्न दलित, �दिवासि �न�ातिहरु �स्त� विश्व�र्मा, न�पाल�, �र्म�ार, थामि, �िर�ल, तामा�, श�र्पा र �ुरु�हरु�� बासस्थान भए�� द�ल�ा �िल्ला रा�धानि �ाठमाड� बा� १३३ �ि.मि. �त्तर प�र्वमा पर्द� । ए� न�रपालि�ा र ५१ �ाविस रह��� य� �िल्ला�� भ���लि� द�ष्�िबा� स्व�्� हावापानि पा�न� प्राय �र्म� नहुन� भए�ाल� र �िस� हावापानिल� �र्दा पर्य���य स्थल�� प्रवर्धन�� �र्नु पनि �वश्य� � । त्यस�ारण पनि द�ल�ा �िल्लामा एफएम�� स्थापना र स��्�ालनला� �वश्य� मानिय� । २०६४ साल �ात्ति� २१ �त�बा� प्रसारण सुरु भए�� �ालि�्��� एफएम २०७० �ात्ति� २१ �त�बा� ��ठ� बर्ष पुरा �र� सात� बर्षमा पा�ला ���्न सफल भए�� � ।

Radios Nacionales

Radio Prakriti
Radio online

Radio Prakriti

न�पाल प्रा��ति� श्र�त�� �पार भण्डार भए�� द�श ह� । प्र��ति�� द�न�� रुपमा न�पाल�� मध्यपश्�िमा�्�ल वि�ास �्ष�त्र प्रा��ति� श्र�त �ल , ���ल र �मिन�� �पार भण्डार भए�� �्ष�त्र ह� । तर यस �्ष�त्र�� प्रा��ति श्र�त�� समु�ित र दि�� व्यवस्थापन तथा �पय�� हुन नस�्दा प्र��ति�� द�न प्रा��ति� श्र�त त्यस� ��र ��रह��� � भन� यस �्ष�त्र�ा �नताहरु सद�व �भाव� �भावमा पिल्स�नु परिरह��� � ।प्रा��ति� श्र�त�� भण्डार यस �्ष�त्र�� व�हत्तर स�भावनाहरु ह� भन� �रिव� , सामा�ि� विभ�द, �ुर�त�, वि�ासमा �समानता र श��्षि� प�य���पन �दि यस �्ष�त्र�ा �ुन�तिहरु ह्ुन् । वि�तमा भए�ा ठ�ला ठ�ला रा�निति� परिवर्तनमा यस �्ष�त्र�ा �नताल� स��ालन �र��ा रा�निति तथा सामा�ि� �न्द�लनमा ठ�ल� य��दान रह��� �

Radios Nacionales

Radio Bandipur
Radio online

Radio Bandipur

RADIO BANDIPUR 88.8 MHZ IS A LEADING BROADCAST RADIO IN THE WESTERN REGION WITH 1000WATTS WITH DIGITAL EQUIPMENT IN TANAHUN,GORKHA, Manang AND LAMJUNG .

Radios Nacionales

Radio Chautari
Radio online

Radio Chautari

लम�ु� हिमाल स��ना तथा स�्�ार सह�ार� स�स्था लिमि��ड, लम�ु� �िल्लामा �्रियाश�ल स��ार�र्म�, सामुदायि� तथा �र्थि� वि�ास �भियन्ताहरु�� साझा स�स्था ह� । यस स�स्थाल� �र्थि�, सामा�ि�, साँस्��ति�, रा�न�ति� र ना�रि� �धि�ार र�्षा�� ला�ि स��ना र स��ार�� माध्यमवा� ना�रि�ला� सश�्ति�रण �र्न� �ार्यमा सहय�� �र्द� । हाम� स��ार�र्म� वा वि�ास �भियन्ता वन�र �िल्ला�� दुर्�म भ��हरुमा पु�िरहँदा लम�ु��ा वासिन्दाल� प्रश्न �र्दथ�, हाम्र� �वा� सुना�न� हाम्र� र�डिय� र हाम�ल� पढ्न पा�न� पत्रि�ा ��� ? य� प्रश्नल� हाम�ला� वि�्षिप्त बनाय� । �्राम�ण भ���ा �वा�हरु र �ा�ँमा भए�र��ा वि�ास निर्माण�ा �ार्यहरु हाम्र� �फ्न� �ँ�ाल� द��्न पाय�ँ । �्राम�ण भ���ा �वा� विह�न �वा�हरुला� �फ्न� �वा�मा �फ्न� �रद�ल�मा �ु�्�ा�न� प्रयासमा �ु�्य�ँ हाम� ।

Radios Nacionales

RadioSagar
Radio online

RadioSagar

RadioSagar is truly Nepali online radio. Its a completely noncommercial online radio. Main goal of RadioSagar is to connect Nepalese people with Nepali music, literature, culture etc wherever we are....

Radios Nacionales

Radio Andhikhola
Radio online

Radio Andhikhola

�ँध���ला स��ार सह�ार� स�स्था लिमि��ड सह�ार� म�ल्य मान्यता र सिद्धान्त �नुसार स�्�ालन हुन� �र� सह�ार� ऐन २०४८ �न्र्त�त स्थापित स�्�ार सह�ार� स�स्था ह� । यस�� �प�ारि� समुद्द्या�न २०६४ साल म�सिर ६ �त� भ� यस �न्र्त�त र�डिय� �ँध���ला १०५.४ म��ाहर्� स�्�ालन भ� �ए�� � । राष्�्रम� शि�्षा र ��तना�� ह�सियतल� विशिष्� प्रतिष्ठा �र्�न �र्न सफल स्या�्�ाबास�हरु�� र �िल्लामा स��ार �्ष�त्रमा �ार्य �र्न� �ुन� पनि �ल��्�्र�नि� मिडिया स्थापित नभए�� �वस्थामा स्या�्�ा�� मध्यवर्त� �्ष�त्र वालि� न�रपालि�ा र यस�� स�र�फ�र�मा बस्न� विभिन्न बर्�, धर्म, समुदाय, �ात�ाति र �स्थासँ� सम्बद्ध ब्य�्तिहरु�� सामुहि� �र्थि� ल�ान� र प्रयासमा �ँध���ला स��ार सह�ार� स�स्था लिमि��ड�� �न्म भए�� ह� ।

Radios Nacionales

Usamos cookies para que la web funcione, personalizar contenido, analizar trafico, mostrar anuncios personalizados y para integrar redes sociales. Compartimos información con nuestros partners de analítica, publicidad y redes sociales para el registro. Si pulsas “Aceptar” o continuas navegando, aceptas su uso.


Más Información